Algemene Voorwaarden

Terug naar contactmenu

Artikel 1 Algemeen


1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en
    overeenkomst tussen Jumping Fox en de huurder waarop Jumping Fox
    deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover
    van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Jumping Fox,
    voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig
    indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Indien een of meerdere der bepalingen  in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden
    blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
    Jumping Fox en huurder zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging
    van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen,
    waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.


Artikel 2  Aanbiedingen en offertes


1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. De door Jumping Fox gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
    Jumping Fox is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan
    door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW tenzij schriftelijk anders gemeld staat.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Jumping Fox daaraan niet gebonden.
    De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Jumping Fox anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Jumping Fox niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht
    tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.


Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

1. Jumping Fox zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
    Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. De huurder draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de huurder redelijkerwijs behoort te begrijpen
   dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Jumping Fox worden verstrekt.
   Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Jumping Fox  zijn verstrekt,
   heeft Jumping Fox het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging
   voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de huurder in rekening te brengen.
3. Jumping Fox is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Jumping Fox is uit gegaan van door de huurder verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens,
    tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Jumping Fox  kenbaar behoorde te zijn.


Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen,
    zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld,
   kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden be?vloed.
   Jumping Fox zal de huurder zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financi?e en / of kwalitatieve consequenties zal hebben,
   zal Jumping Fox de huurder hierover tevoren inlichten.
4. In afwijking van lid 3 zal Jumping Fox geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling
   het gevolg is van omstandigheden die aan Jumping Fox kunnen worden toegerekend.


Artikel 5 Contractduur; leveringstermijn

1. De overeenkomst tussen Jumping Fox en een huurder wordt aangegaan voor onbepaalde tijd,
    tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Indien de Jumping Fox zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder te bezorgen,
    zal de Jumping Fox er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn houden.


Artikel 6 Betaling

1. Betaling dient  te geschieden volgens de afspraken die zijn overeengekomen en beschreven staan op de opdracht bevestiging.
2. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever
   zijn de vorderingen van Jumping Fox op de huurder onmiddellijk opeisbaar.
3. Jumping Fox heeft het recht de door huurder gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten,
   vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
   Jumping Fox kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de huurder een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
   Jumping Fox kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.


Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Jumping Fox geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz.,
    blijven eigendom van Jumping Fox totdat de huurder alle navolgende verplichtingen uit alle met Jumping Fox  gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2. De huurder is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden,
   is huurder verplicht Jumping Fox gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. De huurder verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade
    alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
5. Door Jumping Fox geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen,
    mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.6. Voor het geval dat Jumping Fox zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen,
    geeft de huurder reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Jumping Fox of door deze aan te wijzen derden
    om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Jumping Fox zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.


Artikel 8 Verplichtingen opdrachtgever.

            
 1. De huurder is verplicht terstond na de (op)levering van de gehuurde goederen, deze grondig te inspecteren op gebreken.       
 2. De huurder is verplicht om de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepaling van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om:
 –  het gehuurde overeenkomstig de bedienings-en gebruiksvoorschriften te gebruiken. Deze voorschriften worden meegeleverd met de gehuurde goederen;
 – Geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen;
 – De Jumping Fox te allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen;
 – Het gehuurde goed dient ten allen tijde op een vlakke niet hellende ondergrond geplaatst te worden;
3.Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van Jumping Fox.
4.Indien het gehuurde wordt gebruikt door minderjarigen is het ter voorkoming van gevaar,
    letselschade  en of beschadigingen wenselijk dat er minstens een meerderjarige toezicht houdt.
5. huurder dient zelf zorg te dragen  voor de navolgende zaken :
 – De voor het gehuurde benodigde goedkeuringen zoals vergunningen .ontheffingen en beschikkingen etc.
 – Het terrein c.q. de ruimte waar het gehuurde geplaatst dient te dient te voldoen conform de afmetingen van het    gehuurde.
 – Aansluitmogelijkheden voor elektrische machines ,verlichting, water en andere voor de uitvoering van het gehuurde goed benodigde energie.
6. Bij harde wind en/of onweer dient het gehuurde goed onmiddellijk ontruimd te worden en de blower dient uitgezet te worden.

Artikel 9 Reparatie en schade.

1. Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden,
   het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd
   dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.
2. De huurder mag nooit zelf tot reparatie overgaan en dient eventuele schade zo spoedig mogelijk aan Jumping Fox te melden.
3. Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde goederen buiten de schuld van de huurder is ontstaan,
   heeft de huurder recht op vervanging van de betreffende goederen mist voorradig is.
   Mits niet voorradig is heeft de huurder recht vervanging op een ander tijdstip en/of datum.


Artikel 10  Onderzoek.

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de huurder binnen 8 dagen na ontdekking,
   doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Jumping Fox.
   De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Jumping Fox in staat is adequaat te reageren.
2. Indien een klacht gegrond is, zal Jumping Fox de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen,
   tenzij dit inmiddels voor de huurder aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de huurder schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is,
   zal Jumping Fox slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 11 Verzekering.
1. De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen
   gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de opdrachtgever zijn gesteld en de huurder zal daartoe de goederen
   zo nodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door molest, verlies, diefstal, beschadiging, brand etc.


Artikel 12 Opzegging.

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
2. Indien de huurder overgaat tot annulering en nog geen gebruik heeft gemaakt van de hem ter beschikking gestelde zaken
    is de huurder de hierna genoemde schadeloosstelling verschuldigd.

De Schadeloosstelling bedraagt:
 – Bij annulering tot 14 dagen voor de ingangsdatum 50% van de totale huursom.
 – Bij annulering binnen 14 dagen voor de ingangsdatum 100% van de totale huursom.
3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Jumping Fox,
   zal Jumping Fox in overleg met huurder zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden,
   tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan huurder toerekenbaar zijn.
4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Jumping Fox extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de huurder in rekening gebracht.


Artikel 13 Opschorting en ontbinding

1. Jumping Fox is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 – Huurder de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 – na het sluiten van de overeenkomst Jumping Fox ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de huurder de verplichtingen niet zal nakomen.
   In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de huurder slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen,
   is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 – de huurder bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is Jumping Fox bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn
   dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd
   dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding
   van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Jumping Fox op de huurder onmiddellijk opeisbaar.
   Indien  Jumping Fox de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Jumping Fox behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.


Artikel 14 levering en terugbezorgen van gehuurde goederen.

1. Indien Jumping Fox aan huurder bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld
   is huurder gehouden het geleverde binnen afgesproken termijn in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren.
   Indien de huurder deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
   De huurder is verplicht zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.
2. Indien huurder, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting,
   heeft Jumping Fox het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op huurder  te verhalen.
3. De Jumping Fox zal zich met het brengen en/of terugbezorgen van de gehuurde goederen belasten,
   waarbij de huurder er zorg voor dient te dragen dat Jumping Fox de locatie waar het gehuurde geplaatst
   moet worden via begaanbare weg en op gelijke hoogte kan bereiken. 


Artikel 15 Aansprakelijkheid

1. Indien Jumping Fox aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade,
   voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; .
3. Jumping Fox is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
   gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.


Artikel 16 Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn,
   gaat op huurder over op het moment waarop deze aan huurder juridisch en/of feitelijk worden geleverd
   en daarmee in de macht van huurder of van een door huurder aan te wijzen derden worden gebracht.


Artikel 17 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting,
   indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld,
   en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen,
   alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Jumping Fox geen invloed kan uitoefenen,
   doch waardoor Jumping Fox niet in staat is de verplichtingen na te komen.
3. Jumping Fox heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert,
   intreedt nadat Jumping Fox zijn verplichtingen had moeten nakomen..
5. Voor zoveel Jumping Fox ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen
   of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt,
   is Jumping Fox gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren.
   huurder is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 18 Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van Jumping Fox is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen,
   tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Jumping Fox het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Artikel 19 Toepasselijk recht

1. Op alle door de Jumping Fox gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
   deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten ,respectievelijk verricht.

Artikel 20  Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.