Algemene Voorwaarden

Terug naar contactmenu


Algemene Voorwaarden.
2023

Artikel 1 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en
    overeenkomst tussen Jumping Fox en de huurder waarop Jumping Fox
    deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover
    van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig
    indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.


Artikel 2  Aanbiedingen en offertes

1. De door Jumping Fox gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
    Jumping Fox is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan
    door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW tenzij schriftelijk anders gemeld staat.

3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst


1. Jumping Fox zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. De huurder draagt er zorg voor dat alle gegevens,

   die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Jumping Fox worden verstrekt.

   Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Jumping Fox zijn verstrekt,

   heeft Jumping Fox het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/ of de uit de vertraging

   voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de huurder in rekening te brengen.

3. Jumping Fox is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,
   doordat Jumping Fox is uit gegaan van door de huurder verstrekte gegevens waarheid behoorde te zijn

4 wij kunnen als de huurder de artikelen komt ophalen om legitimatie vragen om u te legitimeren

   Wij kunnen het document nr noteren deze wordt gelijk gewist/vernietigd zo gauw de artikelen schoon en heel teruggebracht zijn.

   Mocht u het springkussen of andere artikelen(bijv. de funfood machines en etenswaren ) op openbaar terrein gebruiken of  zetten

   Dan gaan wij er van uit dat u toestemming en een vergunning heeft van de gemeente

   De huurder is verantwoordelijk voor al gehuurde artikelen (ook de funfood )

   Mochten er kosten ontstaan omdat het huurder een springkussen of andere artikelen op openbaar terrein zetten dan
   zijn alle kosten voor de huurder.

   Ook de boete die er uit kunnen voortvloeien.

Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten
   werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen,

   zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld,

   kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.

   Jumping Fox zal de huurder zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiën en/ of kwalitatieve consequenties zal hebben,

   zal Jumping Fox de huurder hierover tevoren inlichten.

4. In afwijking van lid 3 zal Jumping Fox geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling

   het gevolg is van omstandigheden die aan Jumping Fox kunnen worden toegerekend.


Artikel 5 Contractduur; leveringstermijn

1. Indien de Jumping Fox zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder te bezorgen als dit is
   afgesproken zal de Jumping Fox ernaar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn houden.


Artikel 6 Betaling

1. Betaling dient te geschieden volgens de afspraken die zijn overeengekomen en beschreven staan op de opdracht bevestiging.

2. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever

zijn de vorderingen van Jumping Fox op de huurder onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Jumping Fox geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software,
   (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Jumping Fox.


Artikel 8 Verplichtingen opdrachtgever.   
                   

1. De huurder is verplicht terstond na de (op)levering van de gehuurde goederen, deze grondig te inspecteren op gebreken.       

2. De huurder is verplicht om de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepaling van deze overeenkomst te gebruiken en in het
    bijzonder om:

   – het gehuurde overeenkomstig de bedienings-en gebruiksvoorschriften te gebruiken. Deze voorschriften worden meegeleverd met de
    gehuurde goederen;

    – Geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen;

    – De Jumping Fox te allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen;

    – Het gehuurde goed dient te allen tijde op een vlakke niet hellende ondergrond geplaatst te worden;

3. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van Jumping Fox.

4. Indien het gehuurde wordt gebruikt door minderjarigen is het ter voorkoming van gevaar,

   letselschade en of beschadigingen wenselijk dat er minstens een meerderjarig toezicht houdt.

5. huurder dient zelf zorg te dragen voor de navolgende zaken:

   – De voor het gehuurde benodigde goedkeuringen zoals vergunningen. Ontheffingen en beschikkingen etc.

   – Het terrein c.q. de ruimte waar het gehuurde geplaatst dient te dient te voldoen conform de afmetingen van het    gehuurde.

   – Aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, water
    en andere voor de uitvoering van het gehuurde goed benodigde energie.

6. Bij harde wind en/of onweer dient het gehuurde goed onmiddellijk ontruimd te worden en de blower dient uitgezet te worden.


Artikel 9 Reparatie en schade.

1. Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden,

   het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd

   dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

2. De huurder mag nooit zelf tot reparatie overgaan en dient eventuele schade zo spoedig mogelijk aan Jumping Fox te melden.

3. Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde goederen buiten de schuld van de huurder is ontstaan,

   heeft de huurder recht op vervanging van de betreffende goederen mist voorradig is.

   Mits niet voorradig is heeft de huurder recht vervanging op een ander tijdstip en/of datum.


Artikel 10  Onderzoek.

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de huurder binnen 8 dagen na ontdekking,

   doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Jumping Fox.

   De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Jumping Fox in staat is
   adequaat te reageren.

2. Indien een klacht gegrond is, zal Jumping Fox de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen,

   tenzij dit inmiddels voor de huurder aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de huurder schriftelijk kenbaar te worden
   gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is,

   zal Jumping Fox slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.


Artikel 11 Verzekering.

1. De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen

   gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de opdrachtgever zijn gesteld en de huurder zal daartoe de goederen

   zo nodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door molest, verlies, diefstal, beschadiging, brand etc.


Artikel 12 Annulering door Klant

 

Wij vinden het altijd erg vervelend als een klant annuleert maar er kunnen altijd onverwachte situaties plaatvinden.

Kosten die plaatsvinden bij annulering op het gehele orderbedrag

   – Annulering door opdrachtgever 3 maanden tot 1week voor uitvoering 50%

   – Annulering door opdrachtgever tussen 1 week en 2 dagen voor uitvoeringsdatum 75 %

   – Annulering door opdrachtgever korter dan 2 dagen voor uitvoeringsdatum tot 100%


Artikel 12.1 Annulering door de verhuurder


Wij hebben geen goed weer garantie, maar met (sneeuw) stormen met code geel, oranje en rood is gratis annuleren mogelijk bij kussens die buiten staan.

Wij zullen hiervoor geen kosten in rekening brengen. Heeft u al betaald, dan krijgt u dat van ons terug.


Artikel 13 Opschorting en ontbinding


1. Jumping Fox is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

   – Huurder de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

   – na het sluiten van de overeenkomst Jumping Fox ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de huurder
     de verplichtingen niet zal nakomen.

     In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de huurder slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen,

     is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

   – de huurder bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de
     overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.


Artikel 14 levering en terugbezorgen van gehuurde goederen.


1. Indien Jumping Fox aan huurder bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld

   is huurder gehouden het geleverde binnen afgesproken termijn in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren.

   Indien de huurder deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

2. Indien huurder, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. Genoemde
    verplichting,

    heeft Jumping Fox het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op huurder te
    verhalen.

3. De Jumping Fox zal zich met het brengen en/of terugbezorgen van de gehuurde goederen belasten,

   waarbij de huurder er zorg voor dient te dragen dat Jumping Fox de locatie waar het gehuurde geplaatst

   moet worden via begaanbare weg en op gelijke hoogte kan bereiken. 

4. Bij niet op tijd terug brengen komt elke dag te laat 25euro bij die de huurder moet betalen

Artikel 15 Aansprakelijkheid


1. Indien Jumping Fox aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade,

   voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

3. Jumping Fox is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,

   gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.


Artikel 16 Geschillen


1. De rechter in de vestigingsplaats van Jumping Fox is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen,

   tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Jumping Fox het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde
   rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling
    overleg te beslechten.


Artikel 17 Toepasselijk recht


1. Op alle door de Jumping Fox gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het
   Nederlandse recht van toepassing;

   deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.